MELEKLERE İMAN...

   İslam dininde imanın şartlarından biri de meleklere imandır.Melekler Allah'ın ruhani ve nurani varlıklarıdır.Hepsi çeşitli kuvvetlerle donatılmış olan Allah'ın kularıdır.Onların hakında bildiklerimiz Kur'an-ı Kerim ve hadislere dayanmaktadır. Meleklerle ilgili pek çok ayet vardır.Hepsi de onların sıfatlarından,durumlarından,amel ve ibadetlerinden söz eder.Meleklerin bir kısmı daima zikir ve ibadetle uğraşır,bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevlerle meşgul olurlar.

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Nurdan yaratılmış üstün ve latif cisimlerdir:Melekler; yemezler, içmezler, üremezler. Onlar Rab'lerinin emirlerine amade yaratıklardır.O'nun emirlerine karşı gelmezler.Gece gündüz usanmadan ibadet ederler.Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer.

   ''Göklerde ve yerlerde bulunan kişiler O'nundur.O'nun huzurundaki kişiler(melekler) O'na ibadet etmekten aska kibirlenmezler,yorulmazlar da.Onlar gece gündüz ara vermeden O'nu tespih ve tenzi ederler.(Enbiya Suresi-19,20)

2-Meleklerin kanatları vardır:Ancak bu kanatların nasıl olduğunu yalnız Allah bilir. İkişer, üçer, dörder hatta daha fazla kanatlı meleklerin olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah Teala Fatır Suresi'nin ilk ayetinde şöyle buyurur.''Gökleri,yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a hamd olsun.O yaratılışta ne dilerse onu artırır.Şüphe yok ki Allah herşeye hakkıyla kadirdir''

3-Melekler utanırlar:Melekler de kendi hallerine uygun bir utanma hissine sahiptirler.Zira peygamberimiz Osman b.Affan(r.a)i kastederek ''Meleklerin kendisinden utandıkları bir adamdan ben mi utanmayacağım!'' dediği sahih bir senedle rivayet edilmiştir.Bu hadis meleklerde haya hissinin açık bir delildir.

4-Melekler tiksinirler:İnsanların tiksindikleri gibi melekler de pis kokulardan,kötü şeylerden tiksinir,rahatsızlık duyarlar.Peygamberimiz(s.a.v)bir hadisinde şöyle buyuruyor:''Sarımsak, soğan,pırasa yeyip de bunların kokuları ağızlarından gitmemiş olan bizim meclisimize yaklaşmasın!Çünkü Ademoğullarının eziyet duydukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar.''

5-Allah'tan korkarlar:Melekler Cenab-ı Hak'tan çok korkarlar.Öyle ki ''Göklerde olan yerde olan canlılar ve melekler kendilerine hiçbir yüksünme gelmeden Allah'a secde ederler. (Evet)kendilerine her suretle kahır ve hakim olan Rab'lerinden korkarak (daima ona inkıyad ederler.Melekler de) ne emrolunursa onu yaparlar.''(Nahl Suresi;49,50)

6-Allah'ı seveni çok severler:Melekler Allah Teala'yı çok sevdiklerinden O'nu seveni de çok severler.Meleklerde kendi yaratılışlarına göre muhabbet hisleri vardır.Peygamberimiz (s.a.v) hadislerinde şöyşe buyurur:

''Allah Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail'e -Allah falanı sevdi,sen de onu sev-diye seslenir. Cebrail de sever ve gök sakinlerine Allah falanı sevdi di siz de onu seviniz diye seslenir. (BuharI Müslim)

7-Mü'minlere dua kafirlere bela okurlar:Allah Teala şöyle buyuruyor:''Arş'ı yüklenen bir de onun etrafında bulunan(melekler) Rab'lerini hamd ile (tenzih) tespih ederler.O'na iman ederler.Mü'minlerin de yargılanmasını (şöylece) isterler:Ey Rabbimiz!Senin rahmetin ve ilmin herşeyi kuşatmıştır,o halde tevbe edenleri,Senin yoluna uyup gidenleri yargıla,onları cehennem azabından koru.''(Mü'min Suresi;7)Allah Teala kafirleri lanetlediğini bir ayetinde mealen şöyle buyurur.''Hakikat küfredip de kendileri kafirler olarak ölenler (yok mu?) İşte onlar;Allah'ın,meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerindedir.''(Bakara Suresi;161)

8-Melekler yaratılışları ve büyüklükleri itibarıyla çeşit çeşittir:Yukarıda bahsedildiği gibi ikişer,üçer dörder kanatlı melekler olduğu gibi cüsseleri itibarı ile de çok büyük melekler vardır.Melekler değişik şekillere girebilirler.Cabir r.a'dan rivayete göre Nebi s.a.v şöyle buyuymuştur.''Allah Teala'nın Arş'ı yüklenen meleklerinden bir meleği anlatmam için bana izin verildi.O meleğin kulak memesi ile omzu arasındaki mesafe cins bir atın yürüyüşüyle yedi yüz senelik bir yoldur.''

MELEKLERİN GÖREVLERİ

1-Cebrail Aleyhisselam:En şerefli vazifeyi deruhte etmiştir.Aziz ve Celil Allah Kur'an'da O'nu şu vasıflarla yad eder:''Şüphesiz,muhakkak o (Kur'an) çok şerefli bir elçinin getirdiği kelamdır.(Bir elçi ki) çetin bir kudrete maliktir.Arş'ın sahibi (olan Allah) nezdinde çok itibarlıdır,orada kendisine itaat olunandır,bir emin(güvenilir)dir.''(Tekvir Suresi;19,22)

Allah'la peygamberleri arasındaki elçilik görevi,Allah'ın emir ve yasaklarını,peygamberlerin

hareketlerinin tayin ve tespitle alakalı vahiyleri O indiriyordu.Abdullah İbn Mes'ud r.a'ın rivayetine göre peygamberimiz (s.a.v) O2nu altıyüz kanatlı olarak görmüş,Mi'rac sırasında

peygamberimize redakat ederek gökleri gezdirmiştir.

2-Mikail Aleyhisselam:Tabii olayları icra eden melektir.Yağmurları yağdırmak,bitkileri bitirmek,rüzgarları estirmek,sıcağı ve soğuğu oluşturmak onun görevleridir.

3-İsrafil Aleyhisselam:Kıyamet günü Sür'a üflürmekle görevlendirilmiştir ve hazır vaziyette bu emri beklemektedir.

4-Azrail Aleyhisselam:Ruhları kabzetmekle mükelleftir.

5-Hamele-i Arş:Bunlar Arş'ı yüklenmişlerdir.Sayıları dörttür.Kıyamet günü onlara  dört melek daha ilave edilerek sayıları sekize çıkarılacaktır.

6-Rıdvan:Vazifesi cennetlerin bekçiliğidir.Yardımcıları vardır.Cennet hadimlerinin reisidir.

7-Malik:Cehennem zebanileri diye anılan 19 meleğin resileridir.Cehennem halkına azapları bunlar uygularlar.

8-Kiramen Katibin:İnsanların yaptıkları işleri yazmak ve saymakla mükellerftirler.Sağında ve solunda olmak üzere her mükellefin sağındaki iyi amelleri,solundaki kötü amelleri kaydeder.Yalnız soldaki melek sağdakinin komutasındadır.

9-Hafaza (Bekçi) Melekleri:İnsanları cinlere,şeytan ve afetlere karşı korurlar.

10-Münker ve Nekir Melekler:Bunların görevleri ölen insanları kabirde sorguya çekmektir.

11-Seyahat Eden Melekler:Bu melekler yeryüzünde dolaşarak salat-u selam getiren müslümanların salavatlarını,selamlarını Hz.Muhammed'e (s.a.v.) iletirler

   Mü'minler meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdür.Meleklerin varlığını bütün peygamberler bütün semavi kitaplar bildirmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !